Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REVEAL COLOMBIA (versie 21 mei 2015)

Artikel 1          Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 1. Reveal Colombia:Reveal Colombia is een onderneming die reizen, stages, vrijwilligerswerk en taalreizen naar en in Colombia aanbiedt. Reveal Colombia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63184702, gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te Schweitzerlaan 59, 1187 JB.
 2. Wederpartij:Wederpartij is degene die akkoord heeft gegeven of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden van Reveal Colombia heeft aanvaard.
 3. Partijen: Reveal Colombia en Wederpartij.
 4. Reiziger: Reizigers zijn Wederpartij en/of personen aangemerkt als Reiziger op de Boekingsbevestiging of andere bescheiden die Reveal Colombia heeft gericht aan Wederpartij.
 5. Reis: De Reis is het verblijf op de bestemming, inclusief ieder vervoer dat in het kader van de overeenkomst door Reveal Colombia wordt verzorgd.
 6. Boekingsbevestiging: De Boekingsbevestiging is de bevestiging, althans enig schriftelijk bewijs, dat de boeking is geregistreerd en aanvaard door Reveal Colombia. Op de Boekingsbevestiging staan ten minste de namen van Reizigers, de bestemming en de vluchtgegevens.

Artikel 2          Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Reveal Colombia en Wederpartij, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Reveal Colombia worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Reveal Colombia ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 4. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van
  een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Reveal Colombia en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 5. Indien Reveal Colombia niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Reveal Colombia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3          Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Reveal Colombia zijn vrijblijvend.
 2. Reveal Colombia kan niet worden gehouden aan een offerte of aanbieding, indien duidelijk is dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige reizen.

Artikel 4          Reisinformatie

 1. Reizigers informeren goed over benodigde vaccinaties voordat een Reis wordt geboekt. Bij Reveal Colombia rust hieromtrent geen informatieplicht en verantwoordelijk. Reveal Colombia draagt nimmer de kosten van vaccinaties. Voor advies omtrent vaccinaties kan contact met de huisarts of de GGD worden opgenomen.
 2. Wederpartij wordt geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een reisverzekering is belangrijk om financiële risico’s bij ziekte, ongeval, diefstal, verlies van bagage of een ziekenhuisbezoek uit te sluiten.
 3. Indien de reis- en verblijfsduur in de Boekingsbevestiging is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de Boekingsbevestiging is vermeld.
 4. Doorgang van een Reis is alleen mogelijk bij voldoende deelnemers.
 • Indien Wederpartij een Reis (alsmede) voor andere personen boekt, is Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • Ten aanzien van minderjarige Reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
 • Reveal Colombia behoudt zich het recht om Reizigers die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden.
 • Indien het gedrag van Reizigers hiertoe aanleiding geeft, kunnen de betreffende Reizigers gedurende de Reis of het vervoer van en naar de bestemming van deelname worden uitgesloten.
 • Wanneer blijkt dat een Reiziger door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren, blijkt te zijn achtergehouden, behoudt Reveal Colombia het recht voor om de Reiziger onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Hierbij vindt restitutie plaats conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 • Reveal Colombia zorgt dat Reizigers de benodigde reisbescheiden uiterlijk 1 week voor de dag van vertrek hebben ontvangen, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer vliegtickets nog niet in bezit van Reveal Colombia zijn. Indien Reizigers 1 week voor vertrek geen reisbescheiden hebben ontvangen, wordt dit onverwijld gemeld bij Reveal Colombia.
 • Reizigers mogen geen fietsen en (huis)dieren meenemen gedurende de Reis.
 • Partijen komen schriftelijk overeen hoeveel gewicht aan bagage Reizigers mogen meenemen bij het vervoer van en naar de bestemming.

Artikel 5          Betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn verkoopprijzen, vermeld in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Het is aan Reveal Colombia om te bepalen of zij Wederpartij een elektronische of een papieren factuur verstuurt.
 3. Betaling geschiedt te allen tijde aan Reveal Colombia en nimmer aan leveranciers of derden.
 4. In de Boekingsbevestiging wordt een aanbetalingsbedrag vermeld. De aanbetaling is 25 procent van de totale reissom, boekingskosten, bijdrage aan het calamiteitenfonds en zover van toepassing de premie voor de annulerings- en/of reisverzekering, inclusief de poliskosten.
 5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in bezit van Reveal Colombia te zijn. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis, voldoet Wederpartij na ontvangst van de Boekingsbevestiging de totale reissom per direct.
 6. Indien Wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat Reveal Colombia voorafgaand Wederpartij in gebreke hoeft te stellen. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2 procent per maand.
 7. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop gerekende rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De kosten van andere invorderingsmaatregelen die Reveal Colombia treft ten aanzien van de in verzuim verkerende Wederpartij, komen eveneens voor de rekening van Wederpartij.
 8. Bij niet tijdige betaling heeft Reveal Colombia het recht om de bestaande overeenkomst te ontbinden, alsook andere reeds overeengekomen overeenkomsten.
 9. Indien Reveal Colombia besluit om andere reeds overeengekomen overeenkomsten niet te ontbinden, heeft zij het recht om ook deze overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop Wederpartij aan haar betalingsverplichting, voortvloeiend uit de andere overeenkomst(en), heeft voldaan. In dat geval is Reveal Colombia niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting.
 10. Wederpartij heeft nimmer het recht betalingsverplichtingen op te schorten ter zake een door hem of een derde op Reveal Colombia gepretendeerde vordering.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Reveal Colombia op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6          Garantie en annulering Reizen

 1. De reisomstandigheden in het buitenland kunnen van een andere standaard zijn dan de normaal geachte westerse maatstaven. Weersomstandigheden kunnen bijvoorbeeld de lokale infrastructuur belemmeren. Reveal Colombia kan om deze redenen geen dag tot dagprogramma garanderen.
 2. Indien Wederpartij de Reis annuleert, is Wederpartij de onderstaande bedragen verschuldigd:
 3. Tot de 42ste dag: de aanbetaling.
 4. Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 35 procent van de reissom.
 5. Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40 procent van de reissom.
 6. Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag: 50 procent van de reissom.
 7. Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75 procent van de reissom.
 8. Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90 procent van de reissom.
 9. Op de vertrekdag of later: de volle reissom.
 10. Bij annulering buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend.
 11. Wanneer nakoming door Reveal Colombia niet meer mogelijk is, kan Reveal Colombia volstaan met het betalen van een schadevergoeding die maximaal de in de overeenkomst genoemde waarde van de Reis bedraagt.
 12. Reveal Colombia garandeert dat ingeval wegens financieel onvermogen verplichtingen jegens Wederpartij niet of niet verder kunnen worden nakomen, wordt zorggedragen voor overneming van deze verplichtingen, dan wel voor terugbetaling van de reissom of, indien de Reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien Wederpartij reeds op de plaats van bestemming is aangekomen, draagt Reveal Colombia in ieder geval zorg voor de terugreis.

Artikel 7          Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Reveal Colombia komt, oftewel alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Reveal Colombia geen invloed kan uitoefenen en waardoor Reveal Colombia niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In geval van overmacht, zoals bedoeld in lid 1, is Reveal Colombia niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Wederpartij mag derhalve geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de verplichtingen op Reveal Colombia verhalen en mag de overeenkomst niet ontbinden.
 3. Reveal Colombia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Reveal Colombia haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien Reveal Colombia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, mits het een zelfstandige waarde heeft en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 8          Nakoming en beëindiging

 1. In geval van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door Wederpartij, is Reveal Colombia steeds bevoegd om:
  1. de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, waarbij Reveal Colombia niet gehouden is tot enige vergoeding van directe of indirecte schade;
  2. gedurende het uitblijven van de nakoming van verplichtingen door Wederpartij, haar verplichtingen op te schorten. Reveal Colombia blijft bevoegd om bij het uitblijven van de nakoming van verplichtingen de overeenkomst te ontbinden, waarbij Wederpartij niet gehouden is tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.
 2. Indien Reveal Colombia de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door Wederpartij ontbindt of de overeenkomst door de rechter wordt ontbonden, dan wel de uitvoering daarvan opschort, heeft Reveal Colombia tevens het recht om andere tussen Reveal Colombia en Wederpartij lopende overeenkomsten te ontbinden, respectievelijk de uitvoering daarvan op te schorten. Tevens heeft Reveal Colombia in dat geval het recht om van Wederpartij al hetgeen Wederpartij aan Reveal Colombia verschuldigd is in één keer op te eisen.
 3. De vorderingen van Reveal Colombia op Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 4. Reveal Colombia Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 5. na het sluiten van de overeenkomst aan Reveal Colombia ter kennis gekomen omstandigheden Reveal Colombia goede grond geven om te vrezen dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 6. In de in lid 3 genoemde gevallen is Reveal Colombia bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Reveal Colombia schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien Reveal Colombia na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, zijn Partijen gerechtigd verdere uitvoering op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Reveal Colombia is in dat geval verplicht de hierdoor bij Wederpartij ontstane schade te vergoeden.

Artikel 9          Aansprakelijkheid

 1. Indien Reveal Colombia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Reveal Colombia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Reveal Colombia is uitgegaan van door of namens Wederpartij onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.
 3. Indien Reveal Colombia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Reveal Colombia beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Reveal Colombia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Reveal Colombia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reveal Colombia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Reveal Colombia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Reveal Colombia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Reveal Colombia of diens leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 10        Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voorvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten worden berecht door de rechter in Nederland.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit, een met Reveal Colombia gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.